Clàusula Sòl

La Clàusula Sòl fa referència a un indicador inclòs en molts contractes hipotecaris i que estableix un interès mínim a pagar en les mensualitats de la hipoteca, sense importar el valor de l’índex de referència que es tingui acordat.

 

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de 2016 estableix que les entitats bancàries hauran de tornar les quantitats pagades de més per motiu d’aquesta clàusula des de la data de formalització de la hipoteca.

Per aconseguir la devolució d’aquestes quantitats cobrades indegudament, necessitarà assessorament professional per poder revisar la seva escriptura de la hipoteca i reconèixer i reclamar la nul·litat d’aquesta. Després d’aconseguir la nul·litat, se li aplicarà l’índex de referència hipotecari EURIBOR, se li retornaran les quantitats cobrades de més per l’aplicació de la clàusula sòl i els interessos que haguessin meritat aquestes quantitats.

Els nostres especialistes en Dret Bancari