Responsabilitat civil i reclamació de danys i perjudicis

El departament de Dret Civil de JURAND Advocats compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de la responsabilitat civil, dins de la qual es comprenen multitud de supòsits, tant en matèria contractual com en matèria extracontractual.

La responsabilitat civil es defineix com l’obligació que sorgeix de rescabalar o cobrir un dany ocasionat a una altra persona, ja sigui en la seva persona física o en els seus béns.

Aquest dany pot sorgir per un incompliment contractual o bé per una responsabilitat extracontractual, és a dir, l’obligació de reparar el dany que s’ha causat a un altre amb el qual no existia un vincle previ.

Tot i que la persona que respon sol ser la causant de el dany, és possible que es faci responsable a una persona diferent de l’autor del dany. Per exemple, en un dany ocasionat per un empleat d’una empresa, o els pares que responen dels danys causats pels seus fills, o el propietari del vehicle dels danys causats pel conductor amb motiu de la circulació.

Per aquet motiu, JURAND Advocats posa a la seva disposició un equip d’experts en la matèria capaços d’assessorar amb detall, concretant les quantitats a reclamar derivades d’aquestes responsabilitats civils, realitzant tots els tràmits necessaris per a la iniciació, seguiment i finalització del procediment, tenint, a més, àmplia experiència processal en aquesta matèria.

Per poder reclamar el seu dret s’ha de comptar amb assessorament específic en matèria de responsabilitat civil. Així, la nostra firma d’advocats posa especial interès a cadascun dels nostres clients, preservant els seus interessos a nivell patrimonial i moral. D’una forma personal i directa podrà obtenir un servei jurídic referent al Dret Civil de qualitat i de plena confiança.

Els nostres especialistes en dret civil