Protecció de Dades, Salut i Tecnologia

Jurand treballa com DPO extern (o consultor extern en comitès de DPO ja establerts) en projectes d’eHealth, DigFarm o Insurtech en el sector privat i sector públic. Atorga assessorament i consultoria en informes d’ètica i protecció de dades per a comitès d’ètica o d’altres. Es desenvolupen informes d’privacy by design, i es realitzen avaluacions d’impacte (EIPD) a l’igual que es dóna formació (in company).
Cada projecte específic comptarà amb el suport d’un equip de professionals qualificats assignats en funció de les necessitats específiques requerides (advocats, enginyers, economistes, etc.).

L’incompliment del nou reglament europeu pot suposar fins a 20 milions de sanció.

La normativa s’ha endurit i s’ha modificat el model de compliment on es carrega la prova de compliment en l’responsable de l’tractament.

Però no només hi ha problemes de gestió de consentiment de dades personals, sinó problemes de ciberseguretat que repercuteixen directament en la responsabilitat adminitrativa i penal de l’responsable de l’tractament de dades.

Jurand amb el seu complet equip multidisciplinari donarà suport a totes les necessitats que tinguin les empreses de la Indústria de la Salut Digital que vagin a pujar a l’tren de la transformació digital.