Política de Privacitat


I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seves dades?

 • Titular: JURANDLAW, S.L. (En endavant, “JURAND”).

 • Domicili social: C. / Sant Joan de Déu, 49, 1r 18001 Granada.

 • CIF: B19578327.

 • Telèfon: (+34) 858126544.

 • E-mail:info@jurandlaw.com.

Delegat de Protecció de Dades (en endavant, “DPO”):

 • Correu electrònic: dpo@jurandlaw.com.

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTATS

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les seves dades personals?

JURAND, tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 1. Remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 2. Remetre periòdicament informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i de valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 3. En el cas que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud d’ocupació i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi de oferir-llocs que s’ajustin al teu perfil. Llevat que s’indiqui el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, pel que la seva no aportació impedirà la continuïtat de l’procés de selecció.
 4. Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.

Quines categories de dades tractem?

Atenent a les finalitats abans esmentades, JURAND tracta les següents categories de dades:

 1. Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon.
 2. Dades acadèmiques i professionals: formació / titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 3. Dades d’informació comercial.
 4. Dades econòmiques, o financers, bancaris.

Les dades personals sol·licitades són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a JURAND de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, JURAND podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Quant de temps guardem les seves dades?

JURAND conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts. En tot cas:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …);
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme.

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes de feina a que vulgui subscriure, seran conservades durant un any, des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimits, llevat que ens indiqui el contrari.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Des del compromís de JURAND amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, de manera que, per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Control d’accés i autenticació en els equips informàtics. Els sistemes estan protegits per autenticacions (p. Ex., ID d’usuari i contrasenya), el que impedeix l’accés de persones no autoritzades. Les contrasenyes han de complir la normativa interna de contrasenyes per a empleats i sistemes.

 • Sistemes de còpia de seguretat.

 • Xifrat. Les dades que requereixen gran protecció es guarden xifrats d’acord amb la tecnologia actual més avançada i la normativa interna de seguretat informàtica sobre criptografia.

 • Firewall i protecció antivirus.

 • Mesures formatives. Cada empleat de JURAND es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades.

En aquells casos en què JURAND compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent el compromís de JURAND amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals de els usuaris. En concret, el responsable ha realitzat una anàlisi i procés d’homologació de proveïdors cloud, analitzant el nivell d’adequació a el nou Reglament Europeu de protecció de dades.

III. COMUNICACIONS DE DADES

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

JURAND informa l’usuari que les seves dades podran ser comunicades a tercers amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, gestionar els serveis que contracta i informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

Addicionalment, l’informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb JURAND, pot ser comunicades a:

 • Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat de JURAND, quan així ho estableixi la normativa vigent.
 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.
 • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 • Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

1. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per part de JURAND per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris troba en el consentiment de la persona interessada, sol·licitat per al cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució de l’contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de JURAND per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Addicionalment, la legitimació per al tractament de les seves dades, en relació amb la remissió de CV i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de JURAND.

2. DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l’interessat?

Pot enviar-nos un escrit a JURAND a C. / Sant Joan de Déu, 49, 1r 18001 Granada o mitjançant l’adreça de correu electrònic dpo@jurandlaw.com. En qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en JURAND s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sollicitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de JURAND la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. JURAND deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de JURAND, si escau.
 • Sollicitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan l’interessat consideri que JURAND ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Des JURAND estem compromesos amb el compliment normatiu i el respecte dels drets dels usuaris, així com el respecte a la seva privacitat, de manera que si té algun dubte respecte a com tractem les seves dades personals, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de les vies indicades.

Darrera actualització: 24 de maig de 2020.